Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset
Dostępność

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

 

Gminne Przedszkole im. Dębowej Krainy w Dębem Wielkim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej

www.debowakraina.stronyzklasa.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 2020-08-31

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-31

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Osoby redagujące stronę internetową dokładają wszelkich starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery. 

 

Udogodnienia

 

 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 • W prawym górnym rogu strony widnieje przycisk do modyfikowania wielkości czcionki oraz kontrastu strony internetowej, dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.

 • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

 • Materiały oraz zdjęcia do pobrania zamieszczane są w ogólnodostępnym formacie pdf oraz jpeg.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-08-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Daria Korga,  e-mail: daria.korga@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 25 756 47 24. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury odwoławczej

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Adres: Gminne Przedszkole im. Dębowej Krainy w Dębem Wielkim, ul. Strażacka 3 05-311 Dębe Wielkie

Sekretariat szkoły znajduje się w budynku przy ul. Krótkiej 1a

e-mail: przedszkole@debewielkie.pl, adres strony internetowej: www.debowakraina.stronyzklasa.pl

nr telefonu: 25 756 47 24

 

 • Przedszkole składa się z dwóch budynków: przy ul. Strażackiej 3, gdzie znajdują się 2 sale dydaktyczne oraz przy ul. Krótkiej 1a, gdzie znajduje się 6 sal dydaktycznych.

 • Główne wejście do siedziby Gminnego Przedszkola im. Dębowej Krainy usytuowane jest od wewnętrznej drogi dojazdowej od ul. Krótkiej 1a. Do budynku prowadzą główne drzwi wejściowe. Wejście do siedziby przy ul. Strażackiej 3 usytuowane jest w budynku Gminy Dębe Wielkie.

 • W budynku przedszkola przy ul. Strażackiej 3 znajdują się 2 wyjścia ewakuacyjne, natomiast w budynku przy ul. Krótkiej 1a jest 7 wyjść ewakuacyjnych.

 • Obiekty przedszkolne są całodobowo chronione przez agencję ochrony, wewnętrzny i zewnętrzny monitoring wizyjny.

 • Parking samochodowy znajduje się przy drodze dojazdowej do przedszkola od strony ul. Krótkiej 1a.

 • Główne wejście znajdujące się przy ul. Krótkiej 1a  zapewnia swobodny dostęp do budynku.

 • Korytarze mają szerokość min. 2 m, co umożliwia bezproblemowe wymijanie się osób poruszających się na wózkach. Przy wejściu do budynku przy ul. Strażackiej 3 znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników jednostki przy wejściu do budynku po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – tel.  25 756 47 23.

 • Toalety przystosowane  są dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich znajdują się w budynku przy ul. Krótkiej 1a.

 

Wyłączenia

 • W obu budynkach nie ma wind.

 • W obu budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W jednostce nie ma pętli indukcyjnych.

 

 

Podstawa prawna

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2012 r. nr 0, poz. 526 ze zm.).

 

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 848).

 

Data dodania: 2020-09-24 09:33:51
Data edycji: 2021-03-25 08:45:27
Ilość wyświetleń: 2036
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej